Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Železničná

Profilácia

1. Realizácia Akčného plánu výchovy a vzdelávania, skvalitnenie Enviromentálnej výchovy, vytvárať vhodné podmienky k zdravému spôsobu života, správne postoje k životnému prostrediu.

- predplavecká príprava v bazéne MŠK
- ozdravovací pobyt v ŠvP Milochov
- ekologický program /Projekt environmentálnej výchovy/
- prevencia drogových závislostí spolupráca s CPPPaP. Mgr. Chudovská
- výchova k manželstvu a rodičovstvu
- starostlivosť o chrup – Zdravý úsmev /asistentka p.uč. Zvaková/


2. Podpora osobnostného rozvoja detí, ich talentu a nadania.

- využívanie alternatívnej metodickej príručky"Krok za krokom"
- spolupráca s rodinou, jej aktívne zapojenie do života MŠ
- oboznamovanie detí s CJ - anglickým
- výtvarný krúžok a elokované pracovisko ZUŠ- Vv odbor výtvarný
- hudobno – spevácky – elokované pracovisko ZUŠ odbor hudobný
- tanečno-folklórny krúžok
- pestovanie ľudových zvykov a tradícií (Projekt "Prehlbovanie poznania národnej histórie, vlasteneckej identity a výchovy k národným tradíciám")
 

3. Úlohy výchovno – vzdelávacej práce:

 • Venovať pozornosť diagnostike v príprave detí do ZŠ,deťom s OŠD, zaškoleniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Posilniť individuálny prístup k deťom s dôrazom na deti s OŠD a individuálnych výchovno-vzdelávacích postupov. Rozvíjať všetky stránky školskej pripravenosti.
 • Využívať predovšetkým pracovné zošity a učebné pomôcky odporúčané MŠ SR, pri OŠD rozvíjajúci program.
 • Skvalitňovať kognitívne a grafomotorické kompetencie detí pred vstupom do ZŠ,spoluprácu MŠ a ZŠ v záujme zníženia problémov adaptácie detí v 1.ročníku ZŠ.
 • V činnostiach zabezpečujúcich životosprávu uplatňovať rôzne formy odpočinku detí a u 5-6 ročných detí odpočinok postupne skracovať.
 • Rozvíjať komunikatívne zručnosti a skvalitňovať logopedickú starostlivosť o deti pre účely včasnej korekcie chýb a porúch reči u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.
 • Vytvárať predpoklady pre zdravý psychický, fyzický, sociálny, emocionálny a etický rozvoj detí.
 • Uplatňovať alternatívne riešenie postupného a adaptačného pobytu detí u novoprijatých detí v MŠ.
 • Poskytovať odborné konzultácie rodičom o výchove detí – tr. učiteľky
 • Zvýšenú pozornosť venovať realizácii prosociálnej výchovy.
 • Pri uplatňovaní individuálneho prístupu k deťom, vo všetkých organizačných formách denného poriadku vychádzať z ich poznania.
 • Podporovať osobnostný rozvoj detí,ich talent a nadanie. Vytvárať predpoklady pre ich rozvoj v záujmovej a krúžkovej činnosti.
 • V pedagogickom prístupe orientovanom na dieťa používať alternatívnu metodickú príručku Edukačnými aktivitami poznávame svet. Využívať odporúčané modernizačné a alternatívne prvky a zaraďovať ich do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Pri výchove integrovaných detí so špeciálno výchovno - vzdelávacími potrebami spolupracovať s rodinou a zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva a CPPaP.
 • Zvýšenú pozornosť venovať deťom z menej podnetného rodinného prostredia, pričom vytvárať bezstresové prostredie. Využívať poznatky o poruchách správania detí a pedagogickej diagnostike.
 • Realizovať aktivity zamerané na prevenciu drogovej závislosti a orientovať výchovné pôsobenie na odstraňovanie násilia, prejavov rasizmu a neznášanlivostia xenofóbie.
 • Úzko spolupracovať s rodinami, pôsobiť preventívne na rodičov a zapájať ich do činností v MŠ. Venovať pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu.
 • V plnej miere rozvíjať individuálne potreby detí v súlade s rešpektovaním detských práv, dodržiavaním Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školách a školských zariadeniach. Vytvárať progresívne vzájomné vzťahy s verejnosťou a rodičmi.
 • Rozširovať aktivity podporujúce výchovu k národnému povedomiu a prehlbovať spoluprácu s organizáciami pri realizovaní akcií.
 • Týždenné plány vých.-vzdelávacej činnosti tvoriť v realizácii konkrétnej úlohy z daného tematického celku s témou týždňa. Úlohy plniť nenásilne vo všetkých činnostiach s možnosťou dostatku pomôcok, didaktického materiálu. Využívať medzizložkové vzťahy a integrovať výchovné zložky. Zamerať pozornosť na využitie prvkov CO, zdravotnej a dopravnej výchovy vo výchovných oblastiach.
 • V spolupráci s rodičmi zebezpečiť pravidelnú dochádzku do MŠ,a to  hlavne u predškolákov.
 •  


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


572830

Úvodná stránka