Prechod na navigáciu Hlavné menu
Materská škola Železničná

Oznamy školy


 

OZNAM

Vážení rodičia,

ak niekto z Vás, resp. Vašich priateľov má záujem venovať 2% z daní FO a PO za rok 2014 našej materskej škole, vopred mu ďakujem v mene detí a vedenia MŠ.

   Tlačivo „Vyhlásenie“ si môžete vyzdvihnúť priamo na triede, alebo stiahnuť z webového sídla školy, vyplniť, podpísať a odniesť priamo na DÚ, alebo nechať v ekonomickej kancelárii MŠ. Kto si vyhlásenie odnesie sám môže nahlásiť sumu venovanú MŠ na riaditeľstve, nakoľko potrebujeme vytvoriť súpis venovaných prostriedkov. Na základe súpisu budú na účet nášho rodičovského združenia zaslané v 10/2015 získané finančné prostriedky. Tie budú využité na zlepšenie a skvalitnenie interiéru a exteriéru MŠ. Viac informácii nájdete tu.

Jaroslava Kračková   
                                                                            riaditeľka MŠ      

 


Vážení rodičia,

    žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica k 01.09.2015 sa prijímajú od 16.02.2015 – 13.03.2015. Rodič si žiadosť môže stiahnuť z našej web. stránky, alebo osobne si ju vyzdvihnúť na riaditeľstve školy denne od 6,00 – 16,00 hod. Žiadosť je potrebné vypísať, podpísať a potvrdiť detským lekárom. Vzhľadom nato, že o umiestnenie dieťaťa v našom predškolskom zariadení je vysoký záujem a prevyšuje kapacitu prijali sme kritériá na prijatie dieťaťa do materskej školy:
 
Prednostne sa prijímajú deti :

 • s odkladom školskej dochádzky a dodatočným odkladom školskej dochádzky (rodič musí odklad nahlásiť riaditeľke MŠ do 30.04.2015)
 • deti, ktoré do 31.08.2016 dovŕšia 6 rokov – predškoláci
 • deti 4 – 5 ročné
 • deti 3 – 4 ročné
 • deti, ktoré do 31.12.2015 dovŕšia 3 roky budú prijaté až vtedy, ak budú uspokojení záujemcovia, ktorí spĺňajú body 1 – 4.
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky až v roku 2016 prijaté nebudú – nie sú voľné kapacity a podmienky (tieto deti treba prihlásiť do jaslí)

Za pochopenie ďakujem.

  Jaroslava Kračková
                                                                         riaditeľka MŠ     
 

 


OZNAM

Vážení rodičia,

    oznamujem Vám, že od 22.12.2014 – 06.01.2015 bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených detí na jednotlivé pracovné dni. Normálna prevádzka začne 7.1.2015 v stredu.

    Všetkým rodičom aj deťom prajem v mene pracovníkov našej školy pokojné a príjemné sviatky, a v roku 2015 dobrú vzájomnú spoluprácu  medzi školu a rodinou.

                                                                                                                Jaroslava Kračková
                                                                         riaditeľka MŠ     


MIKULÁŠ

Milí rodičia,   
    oznamujeme Vám, že Mikuláš do našej materskej školy zavíta v stredu 17.12.2014 v dopoludňajších hodinách. Deti z jednotlivých tried pripravili spolu s učiteľkami krátke vianočné programy, ktoré predvedú Mikulášovi, anjelovi aj čertovi.
Určite deťom pod stromčeky prinesie nové hračky, knižky a sladké balíčky. Všetci ho netrpezlivo čakáme!!! Mikulášske čakanie našim deťom spríjemní divadelné predstavenie HUGO a vianočné sladkosti, ktoré navštívime v utorok 16.12.2014. Uskutoční sa v koncertnej sále ZUŠ – odbor hudobný v čase od 9,15 a 10,15 hod. Vstupné 1,-€.

 


OZNAM PRE RODIČOV

    Obraciame sa s prosbou na rodičov, aby si do pripravených hárkov v šatniach detí zapísali záujem o materskú školu v čase vianočných prázdnin, ktoré začínajú pre žiakov ZŠ od 22.12.2014 a končia 06.01.2015. Vzhľadom nato, že v tomto čase býva tradične znížený záujem o MŠ chceme zabezpečiť prevádzku školy tak, aby sme vyšli v ústrety rodičom ktorí svoje dieťa potrebujú umiestniť. Záujem o MŠ prosím zapísať do utorka 16.12.2014.  Zároveň upozorňujem rodičov, že ak počet prihlásených detí bude nižší ako je povolené bude prevádzka školy na tento čas prerušená.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ


HRÁTKY S CESTOM

Milí rodičia,
    onedlho tu bude posledný mesiac v roku – december. Pozývame rodičov, ktorí chcú spolu so svojimi deťmi a s učiteľkami p. Krutošíkovou a Meštíkovou pohrať sa so slaným cestom. V tvorivej hodinke od 15.00 hod. dňa 03.12.2014 (streda) v pavilóne B/horná trieda môžu tvoriť rôzne ozdoby a dekorácie zo slaného cesta.
Čo bude treba ? Trochu času, chuti, odvahy vrátiť sa do detských liet a pohrať sa aj so svojimi ratolesťami. Stačí priniesť tvorítka – vykrajovačky, návleky na topánky, alebo prezúvky a samozrejme dobrú náladu.

Radi Vás privítame !
 NOVEMBER V NAŠEJ ŠKOLE

   Predškoláci našej materskej školy si vo veľkej škole Nemocničná ul. Pov. Bystrica vyskúšali s p. uč. chémie Mgr. Ďurajkovou naozajstné chemické pokusy. Deti boli fascinované reakciami a farebnými efektami , ktoré vznikli po zlúčení rôznych – samozrejme bezpečných zmesí.
 
   Zážitkom pre deti bola návšteva poľovníka a ochrancu prírody p. Valáška zo Slopnej.  Veľká vďaka patrí p. Valáškovi za jeho ochotu prísť medzi najmladšie deti. Priniesol im ukázať parohy z jeleňa, srnčeka, deti mali možnosť pozrieť na okolie z ďalekohľadov, vypočuť si zvuky vábničiek. Zaujímavým a primeraným spôsobom deťom ponúkol možnosť ako chrániť zvieratká, svoje okolie, ako sa správať v lese a v prírode. Deti na jeho rozprávanie živo reagovali, následne popoludní porozprávali o tomto zážitku svojim rodičom. Novozískané vedomosti preukázali v kresbách, v lego stavbách, v hrách. Výtvarné práce sme využili na skrášlenie interiéru a priestorov MŠ.
 
    O tom, ako sa treba chrániť pred cudzími ľuďmi, ako si nebrať cukríky a hračky od toho koho nepoznáme, ako neotvárať neznámym dvere našim deťom v materskej škole porozprávala a priamo na rozprávke ukázala p. Dr. Ďurkechová  - preventistka z OR PZ v Pov. Bystrici. Sama bola milo prekvapená aké sú deti šikovné, ako rýchlo reagujú na položenú otázku, a hlavne ako boli pripravené na túto veľmi, veľmi potrebnú problematiku zo strany ich pani učiteliek. Pri práci s deťmi využívala našu novú inetraktívnu tabuľu.  Určite ju radi v MŠ Železničná privítame aj v budúcnosti, keď príde aj s dopravným policajtom a budú s deťmi preverovať, upevňovať poznatky z dopravy a správania sa na ulici . Už sa všetci tešíme na ich príchod v apríli/2015.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ         

 


POLÍCIA V MŠ

    Vo štvrtok 16.10.2014 naše deti navštívili príslušníci policajného zboru aj so svojimi pomocníkmi . Boli to naozajstné policajné psy, a to nielen veľkí a vycvičení, ale doviezli našim deťom ukázať aj mladé šteniatko. Deti mali možnosť vidieť ako psy rýchlo a poslušne plnia príkazy svojich veliteľov, ako dokážu zadržať zlodeja, alebo svojím dokonalým čuchom nájsť drogu. A čo bolo obdivuhodné? Poslúchali nielen dospelé cvičené psy, ale aj mladé šteniatko. Ďakujeme v mene našich detí za túto peknú akciu policajtom-psovodom, ako aj Mgr. Matušekovi za sprostredkovanie tejto akcie pre deti MŠ.

Danica Fľaková


AKCIE V OKTÓBRI A V NOVEMBRI

V aktivitách naša škola pokračuje aj v októbri aj v novembri.

 • Predškolákov čakajú veľkí žiaci na 1.ZŠ Nemocničná, na 3.ZŠ Školská a na IV.ZŠ Stred. Rozdelení do pracovných skupiniek si vyskúšajú školské lavice, písanie kriedou na tabuľu, šikovnosť pri cvičení na náradí v telocvični. Naši bývalí škôlkari – teraz už v úlohe veľkých školákov si zas na oplátku prídu do MŠ pozrieť obľúbené hračky, menej obľúbené postieľky, ale hlavne prídu sa zas pohrať do známych priestorov, ktoré od 01.09.2014 vymenili za školské lavice.
 • V kultúrnych aktivitách nás čaká výchovný koncert v ZUŠ  (11.11.2014), 2 bábkové divadlá,  a to Pinokio (19.11.2014) v koncertnej sále ZUŠ a v kinosále PX Centra (04.11.2014).
   

“ Nezbedná opička Justína”

   Veľké poďakovanie prostredníctvom našej web. stránky patrí Mgr. Tomanovej a Mgr. Režnej zo Špeciálnej školy v Pov. Bystrici. Pripravili pre našich predškolákov intervenčný program a aktivitu “ Nezbedná opička Justína”. Primeraným spôsobom a hrou priblížili deťom nebezpečenstvá, ktoré číhajú na deti ak budú cudzím ľuďom otvárať dvere, brať od neznámych ľudí cukríky, čo ich čaká ak neuposlúchnu pokyn rodiča, p. učiteľky z triedy, ak si nedajú pozor na ceste. Aktivity boli veľmi poučné, deti ich vnímali pozitívne. Chceme veriť, že im pomôžu pri riešení krízovej situácie.

Danica Fľaková
učiteľka MŠ


 


 

Vážení rodičia,

    v školskom roku 2014/2015 začíname školský rok s 10 - timi triedami. Prijali sme 242 detí, z toho na elokovanom pracovisku Stred 163/72 je 37 detí. V čase školských prázdnin sa nám podarilo vybudovať nové hygienické zariadenie v pavilóne A, čím sme splnili podmienku na trvalé prevádzkovanie triedy pre deti najmladšej vekovej skupiny. Čo sa týka personálneho obsadenia školy o deti sa stará 20 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec - logopédka a 17 nepedagogických zamestnancov. Predškolákov máme v MŠ 89, z toho je 15 detí s OŠD. 
       Aj v tomto roku budú na našej škole zabezpečené záujmové krúžky, ktoré budú pod vedením kvalifikovaných pedagógov zo ZUŠ - odbor hudobný, výtvarný. Zabezpečili sme kvalifikovanú učiteľku na krúžok Angličtina pre najmenších hravo a okrem toho pokračujeme s deťmi vo folklórnej prípravke pri súbore Mladosť. Všetky krúžky začínajú od októbra/2014 a upozorňujem rodičov, že sú platené . Výška školného na polrok je určená a schválená VZN mesta Považská Bystrica, Krúžková činnosť na materskej škole prebieha v popoludňajších hodinách.
      V spolupráci a s finančnou podporou RZ pri MŠ Železničná 74 Pov. Bystrica sa nám podarilo vybudovať veľmi peknú miestnosť určenú práve na krúžkovú činnosť. Je v pavilóne C zariadená s novou podlahou, maľovkou a nábytkom. Deti aj so svojimi učiteľmi sa majú na čo tešiť.
      V pavilóne B/horná trieda pribudla nová interaktívna tabuľa. Ďaľšia je v pavilóne C/horná trieda. Každá trieda našej školy má k dispozícii počítač s programami pre deti a v každej triede je zavedený už aj internet.
       Za finančné dary, za 2% z daní FO a PO za rok 2013, za dar - Súťaž o najkrajšiu školskú záhradu od firmy Danfoss , za pomoc škole či už vo forme kancelárskeho papieru, servítkov pre školskú jedáleň, papierových vreckoviek pre deti, kvetov do záhonov, knižiek, hračiek a pod.... z celého srdca všetkým patrí naša veľká vďaka.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


SEPTEMBROVÉ AKCIE

   V dňoch od 22.09. - 26.09.2014 naši predškoláci absolvovali týždenný kurz predplaveckého výcviku. Poplatok za týždenný kurz bol vo výške 18,00 € na jedno dieťa. Na výcvik  a z plavárne naše deti vozil autobus, pretože bolo zlé počasie. Možno aj vďaka tomu naše deti neochoreli a plnej sile nastúpili po predplavecej predpríprave do MŠ, aby sa už 30.09.2014 zúčastnili na Dni jazykov v 1.ZŠ Nemocničná v Pov. Bystrica. Vydarila sa aj charitatívna akcia BUDÍK s cieľom podporiť detské oddelenie v NsP Považská Bystrica. S predškolákmi sme boli v ZUŠ- odbor výtvarný na veľmi peknom rozprávkovom dopoludní.
      Vážení rodičia, o všetkých aktivitách našej materskej školy Vás budeme prostredníctvom našej stránky informovať. Budeme radi ak aj Vy prispejete svojimi nápadmi, podnetmi, konštruktívnou kritikou k zlepšeniu práce v materskej škole.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      Vážení rodičia,

 v čase školských prázdnin bude prevádzka MŠ Železničná 74 P.B. prerušená od 21.07.2014 do 22.08.2014. Naše elokované pracovisko Stred 163/72 P.B. má prerušenú prevádzku od 07.07.2014 do 15.08.2014.
Normálna prevádzka na MŠ Železničná 74 P.B. začne v pondelok 25.08.2014, kedy o 15,30 hod. bude aj rodičovské združenie pre novoprijaté deti.

     Peknú dovolenku všetkým deťom a rodičom praje vedenie a kolektív MŠ.


POĎAKOVANIE

     Naša MŠ dostala od Občianskeho združenia "Za krajšiu Bystricu   šek na 200,- € na kvety do našej školskej záhrady. Pozrite si fotky  z našich záhonov.

 


POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,
     v mene detí , vedenia školy a výboru rodičovského združenia sa chcem poďakovať všetkým rodičom a priaznivcom našej materskej školy za krásny finančný dar v podobe 2%. Finančné prostriedky z 2% budú využité v prospech detí a to na skvalitnenie a dobudovanie športovo-relaxačnej zóny v areáli školskej záhrady a na nové lavičky s odkladacím priestorom v šatniach detí.


Zo srdca vďaka .

Mgr. Štefániková Gabriela           
Predsedníčka RZ prti MŠ Železničná 74
Považská Bystrica                   

 


 

 

OZNAM

     Rozhodnutie o prijatí dieťaťa k 01.09.2014 do MŠ Železničná 74, P.B. si môžu rodičia vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ denne : od 19.05.2014 do 13.06.2014

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

   V piatok 28.03.2014 príde do MŠ divadlo Príbeh zo Žiliny. Herci deťom zahrajú bábkové divadlo LOMIDREVO. Vstupné 1,- € prosím odovzdať ráno v piatok triednym učiteľkám.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ       


VYSTÚPENIE MALÝCH FOLKLORISTOV

Vážení rodičia,
    v nedeľu 23.03.2014 v kine Mier na slávnostiach jari v programe " Jaričku Vám nesieme   sa predstavili deti z folklórnej prípravky. Na javisku ich vystúpilo 28. Oblečení v ľudových krojoch pôsobili nádherne, a veru môžem skonštatovať, že dobre zvládli jednoduché krôčiky, poskoky, točky a zúročili v programe Aj tak sejú mak piesne, riekanky a hry s jarnou tématikou. V nácvikoch budeme pokračovať a už sa tešíme, kedy znova vystúpime s novým programom na slávnostiach leta. Fotky nájdete vo fotogalérii.

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


DETSKÝ KARNEVAL

   Po jarných školských prázdninách deti našej MŠ čaká veselý karnevalový týždeň plný tanca, spevu, masiek. Karnevaly budú prebiehať v dopoludňajších hodinách na jednotlivých triedach spravidla od 8,30 hod. Poprosíme rodičov kto môže, nech zabezpečí pre svoje dieťa masku, kto nemôže tak masku pripravia učiteľky na triedach.
 


OZNAM PRE RODIČOV

   Vo štvrtok 13.02.2014 prídu pre naše deti zahrať koncert “Zlatá rybka” hudobní umelci z Nitry. Koncertné predstavenie bude v sále ZUŠ – odbor hudobný pre deti stredných a predškolských tried. Vzhľadom nato, že koncert je vhodný aj pre najmladšie deti umelci prídu priamo medzi nich do MŠ. Začíname v MŠ (pavilón C/dolná trieda o 8,15), pokračujeme o 9,30 v ZUŠ. Vstupné 1,00 € prosíme uhradiť ráno triednej učiteľke, keď dieťa príde do MŠ.
 


JARNÉ PRÁZDNINY

   V týždni od 17.02. – 21.02.2014 sú v Trenčianskom kraji jarné prázdniny. Vzhľadom nato, že očakávame znížený záujem o MŠ prosíme rodičov, aby si do pripravených hárkov v šatniach jednotlivých tried záväzne prihlásili svoje dieťa do MŠ, aby sme mohli zabezpečiť pre prihlásené deti prevádzku MŠ. Záujem prosím nahlásiť do 13.02.2014. Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ  

 


 

ZÁPIS DETÍ

Vážení rodičia,
zápis detí do 1.ročníka ZŠ je v našom meste v dňoch 22. a 23.januára 2014. Rodičia sú povinní zapísať každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2014 6 rokov. Tí rodičia, ktorí sa rozhodnú aby jeho dieťa malo odklad školskej dochádzky o 1 rok (na základe odporučenia detského lekára, detského psychológa, resp. učiteliek MŠ) musia nahlásiť materskej škole, že dieťa má OŠD. Túto skutočnosť prosím nahlásiť do 31.03.2014 riaditeľke MŠ.

Zápis detí do MŠ k 01.09.2014 bude od 01.03. – 31.03.2014 denne na MŠ. Žiadosť o zaradenie dieťaťa do MŠ si rodič môže buď stiahnuť z našej stránky, alebo si priamo vypýtať na riaditeľstve školy. Žiadosť je potrebné vypísať, potvrdiť u detského lekára a priniesť, resp. poslať poštou do MŠ. Kritériá na prijatie dieťaťa sú :

1. prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou
2. deti, ktoré do 31.08.2015 dovŕšia 6 rokov
3. 5- ročné deti
4. 4- ročné deti
5. 3 – ročné deti, ktoré do 31.08.2014 dovŕšia 3 roky
6. mladšie deti zoberieme do MŠ len v tom prípade, ak budeme mať voľné miesto

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ    


JANUÁR V MŠ

     V januári po dlhom vianočnom voľne naplno zarezávame aj v MŠ. Naši predškoláci z elokovaného pracoviska Stred 163/72 pôjdu športovať v stredu 22.01.2014 do telocvične na 1. ZŠ Nemocničnú. Akciu GYM FIT pripravila so svojím tímom Mgr. Toporová. Predškoláci z kmeňovej MŠ na túto akciu pôjdu 12.02.2014. Prosíme rodičov, aby deti primerane na túto akciu obliekli (tepláky, tričká do vrecúšok). Pitný režim, dovoz a odvoz detí je zabezpečený.
    Folklórna prípravka súboru Považan sa dobre rozbehla-prihlásené deti pracujú s lektorkou Monikou Čičkovou každý týždeň vo štvrtok na pav. B/dolná trieda. Rodičia v priebehu januára/2014 dostanú šeky, ktoré uhradia a ústrižky prinesú lektorke p. Čičkovej.
     Upozorňujem rodičov, že v našej MŠ prípravku môžu navštevovať 4-6 ročné deti. Vzhľadom nato, že záujem rodičov je veľmi vysoký a majú záujem aj deti mladšie ako 4 roky otvorenie ďaľšieho krúžku budeme riešiť v šk. roku 2014/2015.
 


OZNAM PRE RODIČOV

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe záujmu rodičov detí (1 dieťa z 2.D triedy) bude počas vianočných sviatkov a prázdnin prevádzka MŠ prerušená od 23.12.2013 – 06.01.2014. Nástup do MŠ bude od 07.01.2014.
 

    Všetkým rodičom v mene detí a vedenia MŠ prajem pekné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2014 hlavne pevné zdravie, lásku a spokojnosť.

Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ 


MIKULÁŠ V ŠKOLE

    Milí rodičia, utorok 17.12.2013 bol v našej materskej škole významný a príjemný deň, a to nielen preto, že naše deti navštívil svätý Mikuláš s anjelom. Priniesol pre všetky deťúrence sladké balíčky, množstvo knižiek a veľa hračiek. Deti boli veselé a nadšené. Mikulášovi a anjelovi spievali, recitovali, tancovali. A na oplátku Mikuláš s anjelom vytancovali najsmelšie deti. To nebolo všetko. Vzhľadom nato, že Mikuláš pre nedostatok snehu nemohol prísť na saniach rozhodol sa, že pricestuje za deťmi našej školy na vláčiku. A skutočne aj prišiel s pomocníkmi Mikuláša (študenti Strednej priemyselnej školy so svojím učiteľom Ing. Feketem. Do pavilónu B/dolná trieda priviezli nádherný veľký drevený vlak, ktorý zhotovili práve študenti SPŠ z Pov. Bystrice. To bolo radosti, výskotu, keď z vláčiku dali dolu plachty naši hostia - primátor mesta Doc. Karol Janas, riaditeľ SPŠ Mgr.Tibor Machač a vedúci OŠ mesta Pov. Bystrica Mgr. Jozef Bielik a autor vlaku Ing. Behuliak. Za tento krásny dar patrí vedeniu SPŠ veľká vďaka. Bude slúžiť deťom nielen na hranie, ale aj na edukáciu. Na jar bude krášliť areál školskej záhrady.


Z DECEMBROVÝCH AKCIÍ

   Milí rodičia, v  utorok 3.12.2013 prídu medzi deti divadelníci z divadla Na hojdačke z Martina a našim deťom zahrajú slovenskú ľudovú rozprávku o Veľkej repe. Predstavenie bude v koncertnej sále ZUŠ o 9,00 hod. Vstupné 1,- €.

   V stredu 4.12.2013 organizuje Základná škola Stred v Považskej Bystrici pre predškolákov deň zábavy, učenia a poznania, v doobedňajších hodinách so začiatkom o 9,00h.

    Vianočný Mikuláš príde do našej MŠ 17.12.2013 – aby naše deti naladil na najkrajšie sviatky roka Vianoce. Prinesie im nielen sladké balíčky, ale aj nové hračky, knižky a pomôcky.

 Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     


 NOVEMBROVÉ PODUJATIA

     V týždni od 11.11.2013 – 14.11.2013 naše deti z MŠ navštívia chemickú učebňu v 1.ZŠ, kde pod vedením p. uč. Ďurajkovej a s asistentami-deviatakmi zasvätia do tajov chémie našich predškolákov. 
     O týždeň t.j. 18.11.2013 budú prihlásené deti z predškolských tried chodiť na predplavecký výcvik na krytú plaváreň. Vzhľadom nato, že čas novembrový nie je najpríjemnejší na vodné športy , na plaváreň a z plavárne bude naše deti voziť autobus. Prosím všetkých rodičov, aby deťom do plecniakov pribalili len to, čo napíšu tr. učiteľky (nie hračky, sladkosti), ale to, čo k predplaveckému výcviku patrí. Hlavne plavky, čiapku, prezúvky, osušku, krém na tvár, čaj do fľašky a včasný príchod do MŠ, aby sa deti mohli pokojne nadesiatovať a potom už Hor sa športovať!!
    Ostané deti z MŠ pôjdu 18.11.2013 do kina Mier na divadelné predstavenie, kde im divadelný súbor BABADLO z Prešova zahrá divadlo : “Ako išlo vajce na vandry.” Vstupné 1,- € prosím ráno odovzdať na triede tr. učiteľke. V prípade nepriaznivého počasia prosím rodičov, aby deťom obliekli pršiplášte a primerane počasiu ich aj obuli.

 Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ   


FOLKLÓRNY KRÚŽOK

   Upozorňujeme rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa na folklórny krúžok oznamujem, že začíname 14.11.2013 o 15,00 hod. v pav. B/dolná trieda. Rodičov prosím pripraviť do vrecúška biele tričko, cvičky tepláky (chlapcom), sukničku do gumy dievčatám, balíček vreckoviek. Všetko dať do skrinky. Krúžok bude končiť o 15,45 a rodičia si pre svoje dieťa prídu priamo na B/dolnú, alebo po tomto čase na kmeňovú triedu v príslušnom pavilóne. Krúžok bude viesť tanečná pedagogička p. uč. Čičková.


DIVADLO V ŽILINE

Dňa 28.10.2013 pôjdu deti z predškolských tried na divadelné predstavenie AKČANTÝROK, ktoré sa uskutoční o 9,00 hod. v Mestskom divadle v Žiline. Pôjdu len prihlásené deti a tie, ktorých rodičia dajú s touto akciou informovaný súhlas. Odchod od MŠ autobusom je o 8,00 hod., predpokladaný príchod 11,00 hod.
 

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ     


NA NÁVŠTEVÁCH V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Vážení rodičia,

      po úspešnom štarte do nového školského roka 2013/2014 opäť prichádzame a uskutočňujeme rôzne aktivity s deťmi našej MŠ. Počas septembra, ale aj októbra sme s deťmi predškolských tried – teda budúcimi prvákmi navštívili zaujímavé akcie.

 • Na 6.ZŠ – hokejovú sieň slávy, prezreli sme si prvácke triedy a areál ZŠ. Hlavne priamo v telocvični školy si naše deti zahrali hokej pod taktovkou trénera Michala Belicu – bývalého úspešného hokejistu. Príjemné prekvapenie pre deti bolo stretnutie a meranie síl so žiakmi tejto školy v skutočnom oblečení hokejistov. Spoznali sme našich bývalých škôlkarov Tomáša Markóciho, ako aj Michala Gálika. Sú nielen dobrí športovci, ale aj výborní žiaci. Kto z rodičov preferuje hokej a jeho dieťa má o šport záujem na 6. ZŠ SNP Pov. Bystrica má otvorené dvere a môže svoje dieťa do tejto školy zapísať. Zároveň pozvali všetky deti aj s rodičmi na korčuľovanie na zimnom štadióne. Verím, že túto ponuku využijú aj naši rodičia s deťmi.
 • Ako sa vyučujú cudzie jazyky – to bola skvelá aktivita Mgr. Hatalovej na 1. ZŠ Nemocničná Pov. Bystrica. Deti z našej MŠ počuli jazyk anglický, nemecký. Aj v MŠ máme krúžok angličtiny a smelo môžme skonštatovať, že niektoré slovíčka už vedeli aj deti MŠ. Ako sa majú deti v 1. ročníkoch , čo sa učia si vyskúšame priamo v tejto škole 22.10.2013.
 • Na 3. ZŠ Školská Pov. Bystrica pripravili pre svojich budúcich prvákov Deň otvorených dverí, a to 15.10.2013. Celé predpoludnie bolo rozdelené na rôzne aktivity : učenie sa v triedach, práca na interaktívnej tabuli, príjemný posed s besedou o knižkách priamo v krásnej novej knižnici v ZŠ. Šport ktorý patrí k deťom sme si vyskúšali priamo v telocvični. Navštívili sme kútik živej prírody. Krásne dopoludnie sme zavŕšili v dennej družine samozrejme pri obľúbených hračkách a posedom pri voňavom čaji sme sme si obzreli aj vynovenú jedáleň. Pretože nás škôlkarov bolo veľa rozdelili sme sa do 5 –tich skupín. Hostesky robili veľkí 8-maci, v ktorých sme spoznali našich bývalých škôlkarov.
 • 5. ZŠ Slovenských partizánov pripravila pre naše deti zaujímavé podujatie spojené s hľadaním a samozrejme nájdením “skutočného zlatého pokladu”. Aj na tejto škole sú pripravení prijať svojich budúcich žiakov v plnej paráde s výbornými učiteľmi a kvalitne vybavenými učebňami.

Riaditeľka materskej školy Železničná 74 aj s el. triedami Stred 163/72 Pov. Bystrica zo srdca ďakujú všetkým základným školám, ich riaditeľom, zástupcom, pedagogickým zamestnancom, ktorí pozvali našich predškolákov do svojich priestorov. Umožnili deťom z MŠ priamo vidieť aj skúsiť skutočný život budúceho žiaka. Určite sa tak posilní už od predškolákov pozitívny vzťah k ZŠ, ako aj veľká túžba po nových vedomostiach. Ešte raz veľká vďaka!
 

Bc. Jaroslava Kračková
riaditeľka MŠ      


RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pavilóne B) dolná trieda v pondelok 30.septembra o 15,30 hod.

Program:

1/ Otvorenie, kontrola uznesenia.
2/ Školský poriadok - informácie o chode MŠ.
3/ Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičov za Sk. rok 2012/2013.
4/ Návrh a schválenie poplatkov do fondu rodičovského združenia pre rok 2013/2014.
5/ Návrh a schválenie zástupcov rodičov do výboru RZ a do Rady školy pre šk.rok 2013/2014.
6/ Diskusia, uznesenie, záver

Mgr. Gabriela Štefánikova
predseda RZ       


 Staršie oznamy >>


 


dnes je: 27.3.2015

meniny má: Alena

podrobný kalendár


165875

Úvodná stránka